Shopping Cart 0

นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของท่าน บริษัท โฮลเอม เดนิม จำกัด ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าตลอดอายุการใช้งานของสินค้า และ ในกรณีที่บริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด หรือ กรณีสินค้าแตกหัก/สูญหายจากการขนส่ง บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าให้กับท่านใหม่ภายใน 5 วันทำการ (หากมีสินค้าพร้อมส่ง) นับจากวันที่สินค้าถูกส่งมาที่บริษัท โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า 

สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า 

returnsandexchanges

หมายเหตุ: 

 • คำว่า "เปลี่ยนใจ" หมายถึง กรณีที่ลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้าใด ๆ แล้ว และเปลี่ยนใจไม่ต้องการสินค้านั้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ในเวลาต่อมา นอกเหนือจากเหตุผลข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้าดังกล่าวทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่นหรือข้ามประเภท ยกเว้นในกรณีที่เป็นความผิดพลาดอันเกิดจากทางบริษัทฯ แล้วไม่มีสินค้ารุ่นเดียวกันพร้อมเปลี่ยนให้กับลูกค้า โดยอาจเปลี่ยนเป็นสินค้ารุ่นอื่น แต่ยังต้องคงไว้ซึ่งขนาด (Size) เดิม อย่างไรก็ตามหากลูกค้ายืนยันความต้องการในสินค้าที่ชำรุด บริษัทฯ อาจดำเนินการส่งซ่อมให้ได้
 • เนื่องด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือคืน สินค้าประเภท ผ้าปิดปาก (Mask)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการเปลี่ยนและคืนสินค้า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

howtoreturns

ช่องทางที่ 1   นำส่งคืนทางไปรษณีย์ไทย (กรณีเปลี่ยนและคืนสินค้า)

 1. แจ้งปัญหาสินค้า หากท่านพบปัญหาหลังจากรับสินค้า และประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อ Hold’em Denim Call Center. 096-886-8488 หรือ ส่งข้อความผ่านทาง Page Facebook : @holdemdenim888 เพื่อแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่
 2. รอรับการยืนยัน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันความต้องการในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ก่อนที่ท่านจะดำเนินการส่งคืนสินค้าต่อไป
  • ส่งสินค้าพร้อมใบแจ้งเปลี่ยนหรือคืนสินค้ากลับมาที่  “ร้านโฮลเอม เดนิม เลขที่ 448 ถนนพระราม 1 (ห้อง G8-G9 อาคารสยามกิตต์) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330" ทางร้านจะดำเนินการส่งสินค้าใหม่ไปให้ท่านหรือคืนเงินเต็มจำนวนทันทีที่สินค้าถูกส่งมาที่บริษัทฯ
   • โดยจะต้องเขียนระบุรุ่นและไซส์ที่ต้องการเปลี่ยน พร้อมชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และ เบอร์ติดต่อ ใส่กระดาษแนบมาด้วยนะคะ

ช่องทางที่ 2 นำส่งคืนผ่านทางผู้ให้บริการอื่นๆ เช่น Lineman หรือ Lalamove (กรณีเปลี่ยนสินค้าเท่านั้น)

 1. แจ้งปัญหาสินค้า หากท่านพบปัญหาหลังจากรับสินค้า และประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อ Hold’em Denim Call Center. 096-886-8488 หรือ ส่งข้อความผ่านทาง Page Facebook : @holdemdenim888 เพื่อแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่
  • ท่านจะต้องแจ้งที่อยู่และเบอร์ติดต่อ รวมถึงช่วงเวลาที่สะดวกต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อความรวดเร็วในการเปลี่ยนสินค้า

2. รอรับการยืนยัน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันความต้องการในการเปลี่ยนสินค้า ก่อนจะส่งผู้ให้บริการดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้ท่านต่อไป โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับสินค้าเดิมจากท่านพร้อมกับที่ท่านได้รับสินค้าใหม่ มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าดังกล่าวตลอดอายุการใช้งาน

หมายเหตุ: 

 1. กรณีเปลี่ยนสินค้าทางไปรษณีย์ หากไม่มีการระบุรุ่นและไซส์ที่ต้องการเปลี่ยน พร้อม ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และ เบอร์ติดต่อในการนำส่งสินค้ากลับไปให้ท่าน ทางร้านจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือการสูญหายของสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 2. ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเปลี่ยนสินค้า